ALV

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen salon Mooii en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Mooii persoonlijk of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Mooii het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon Mooii de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Salon Mooii moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3. Inspanningen schoonheidssalon/nagelstudio

Salon Mooii zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de opdat moment bekende stand der wetenschap. Salon Mooii zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Betaling

Salon Mooii vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Salon Mooii vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op haar website www.mooii.biz

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Personeel in de salon

Salon Mooii heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien zij dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in Salon Mooii medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Salon Mooii.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Salon Mooii tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan zij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Salon Mooii neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Salon Mooii behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Mooii zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Salon Mooii is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon Mooii verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Salon Mooii is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is de salon niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijv. allergie of andere pathologiën van welke aard dan ook).

9. Garantie

Salon Mooii geeft bij aanschaf van de manicure-tas de cliënt een week (7 dagen) garantie op een nieuwe set kunstnagels. In deze garantieweek worden kunstnagels kosteloos gerepareerd. Op overige behandelingen (opvulbehandelingen, lakken, manicures, verstevigingen, bruidsmake-up e.d.) wordt geen garantie gegeven. Echter dient men wel zelf contact op te nemen met de salon in de garantie week, het zij telefonisch of e-mail. Meldt u dit echter na de garantie week, dan zullen wij genoodzaakt zijn om de reparatiekosten aan u in rekening te brengen.

Tevens vervalt de garantie op een nieuwe set kunstnagels indien:

• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door derden.
• De kunstnagels van de cliënt ondanks een negatief advies van Salon Mooii te lang zijn (maximaal 1/3 tip, 2/3 nagelbed).
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.
• De cliënt andere producten dan de door Salon Mooii geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen van Salon Mooii niet juist heeft opgevolgd over de verzorging thuis d.m.v. manicure-tas.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Tevens vervalt de garantie bij verkeerd gebruik, zwangerschap, medicijngebruik, ziekte, slechte thuisverzorging en plaatsing bij leeftijd onder de 18 jaar.

10. Beschadiging & diefstal

Salon Mooii heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Mooii meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of telefonisch gemeld worden aan de eigenaar van Salon Mooii en de behandelende stylist. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Salon Mooii de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

12. Nail-Art

Indien Salon Mooii een voorbeeld toont van een aan te brengen nail-art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail-art motieven berust bij Salon Mooii. Indien de cliënt de aangebrachte nail-art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Salon Mooii. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Mooii het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Salon Mooii en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

© Salon Mooii, Reigerskamp 787  te Maarssenbroek 01.01.2009

K.v.K.-nummer: 30250902